Privacy


PRIVACY STATEMENT PoelWeb

Dit privacy statement is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die aan PoelWeb) worden aangeboden of door PoelWeb worden verwerkt. PoelWeb is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens.
Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens veilig verloopt.
Wij verzoeken u om ons privacy statement aandachtig te lezen, omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en waar nodig voor het uitvoeren van uw verzoek of onze overeenkomst, doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in ons privacy statement.

Ons privacy statement kent vier delen.
Het eerste deel heeft betrekking op persoonsgegevens van (potentiële) klanten en leveranciers. Het tweede deel is het algemene deel, dat betrekking heeft op persoonsgegevens van alle relaties. Het derde deel heeft betrekking op persoonsgegevens van sollicitanten. Het vierde deel heeft betrekking op de persoonsgegeven van onze medewerkers.

Deel 1: Privacy statement met betrekking tot (potentiële) klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers.

Verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens wanneer u (potentiële) klant, leverancier of opdrachtnemer van ons bent:


Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. De persoonsgegevens die PoelWeb verwerkt betreffen voornamen en achternamen, (zakelijke) e-mailadressen en (zakelijke) telefoonnummers en omvatten overige gegevens die in contacten tussen PoelWeb en uw onderneming worden vastgelegd.
De persoonsgegevens worden bewaard om overeenkomsten met uw onderneming te sluiten en uit te voeren. Ten behoeve van dat gerechtvaardigd belang worden de gegevens bewaard. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

E-mail marketing
Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per email op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Dit kunt u ons laten weten

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan externe partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. De persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering of het aangaan van de overeenkomst . Daarnaast schakelen wij voor bepaalde werkzaamheden externe dienstverleners in, zoals IT providers/automatisering-, marketing- en/of communicatieadviseurs en een nieuwsbrief mailing dienst. In het kader van deze diensten kunnen wij uw persoonsgegevens delen met deze derden. In dat geval verlangen wij dat deze externe dienstverleners zich in gelijke mate houden aan de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Deel 2: Algemeen deel privacy statement

Uw rechten
U heeft het recht ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten uit te kunnen oefenen kunt u zich wenden tot: PoelWeb, Postbus 35, 3925 ZG Scherpenzeel, telefoon 033-7200825, e-mail: info@poelweb.nl Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
Beveiliging
Wij hebben passende,technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking; zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
a. alle personen die namens PoelWeb van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
b. wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
c. wij pseudomineren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
d. wij maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
e. wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
f. onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Deel 3: Privacy statement met betrekking tot sollicitanten

Verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens wanneer u sollicitant bij ons bent:
1. De verwerking gebeurt slechts voor de volgende doeleinden:
a. de beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is of kan komen;
b. de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
c. de uitvoering of toepassing van een andere wet.
2. Geen andere gegevens worden verwerkt dan:
a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde
gegevens;
b. nationaliteit en geboorteplaats;
c. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige sollicitanten;
d. gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
e. gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is;
f. gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
g. gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
h. andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de betrokkene zijn verstrekt of die hem bekend zijn;
i. andere dan de onder a tot en met i bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

3. De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
a. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken.

Deel 4: Privacy statement met betrekking tot medewerkers PoelWeb:

Persoonsgegevens van medewerkers worden door PoelWeb verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
a. uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
b. De arbeidsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PoelWeb de volgende persoonsgegevens vragen:
a. Voornaam;
b. Tussenvoegsel;
c. Achternaam;
d. Telefoonnummer;
e. E-mailadres;
f. Geboortedatum;
g. Salarisgegevens;
h. Kopie ID;
i. BSN-nummer;
j. Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door PoelWeb opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Wijziging van dit privacy statement wordt bekend gemaakt op de website van PoelWeb.

Contact
Alle vragen of opmerkingen over ons privacy statement en de wijze waarop wij gegevens verzamelen en bewaren, verzoeken tot toezending of wijziging van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan:

Postadres:
PoelWeb
Postbus 35
3925 ZG Scherpenzeel

Telefoon (+31) (0)33 7200825
E-mail: info@poelweb.nl

Geplaatst op 27 november 2018